Fundacja ma na celu przypominać Rodzicom i Opiekunom Osób Niepełnosprawnych, że ONI TEŻ SĄ WAŻNI

STATUT FUNDACJI JESTEŚMY WAŻNI
Tekst jednolity z dnia 01.07.2022 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Nazwa Fundacji

1. Fundacja JESTEŚMY WAŻNI, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Dominikę Wiśnik, zwaną dalej
Fundatorem – Założycielem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Piotr Romanowski, Joanna
Jarosz spółka cywilna w Zielone Górze przy ul. Jedności 78, w dniu 23.05.2022 roku; repertorium A: nr 8 689/2022,
działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) i pieczęci według wzorów zatwierdzonych
przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.

Siedziba oraz teren działania Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Fundacja może otwierać filie, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek
i fundacji w zakresie swojego działania, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Czas trwania Fundacji

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.

§ 4.

Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest Minister Rodziny i Polityki
Społecznej, zwany dalej ministrem właściwym.

§ 5.
Odznaczenia

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.
Cel działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest działalność mająca na celu poprawę jakości życia rodzin, w których jest osoba
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Celami Fundacji są również:
a) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) pomoc rodzinom i opiekunom osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
c) działania na rzecz uświadamiania rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych o ich prawach
i przywilejach;
d) działania na rzecz uświadamiania społecznego o prawach rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;
e) działania mające doprowadzić do powstania i uchwalenia Karty Praw Opiekunów Osób Niepełnosprawnych;
f) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
g) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
i) działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;
j) działalność charytatywna i dobroczynność;
k) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
l) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
m) ochrona i promocja zdrowia;
n) działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów;

o) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;
p) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
q) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
r) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
s) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
t) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
u) kultura fizyczna i sport;
v) turystyka i krajoznawstwo;
w) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;
x) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
y) wspieranie wolontariatu w tym działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy;
z) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
§ 7.

Formy realizacji celów Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej w szczególności poprzez:
a) działalność oświatową i edukacyjną;
b) organizację warsztatów, szkoleń, eventów, festynów, konferencji, seminariów, wystaw;
c) działalność wydawniczą;
d) działalność promocyjną i informacyjną;
e) organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych;
f) działalność sportową i kulturalną;
g) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
h) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
i) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi
oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
j) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
m) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;
n) prowadzenie sklepu internetowego;
o) działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
p) wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
q) organizację wyjazdów, wycieczek, półkolonii i kolonii;

r) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii
społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
s) inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w zakresie celów i działań wyszczególnionych
w § 6 i 7.
3. Dochód z działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych.
5. Przedmiot działalności gospodarczej opisany szczegółowo w paragrafie § 8 statutu Fundacji.
6. Fundacja wyodrębnia rachunkowość działalności określonych w ustępach 1-4 niniejszego paragrafu
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności,
z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości.
7. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować z podmiotami gospodarczymi oraz może wspierać
działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 8.

Prowadzenie działalności gospodarczej

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na
ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą m.in. w zakresie:
a) 32.40.Z produkcja gier i zabawek;
b) 47.65.Z sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
c) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
d) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
e) 58.11.Z Wydawanie książek;
f) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
g) 58.19.Z działalność wydawnicza;
h) 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
i) 73.12D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
j) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
k) 79.12.Z działalność organizatorów turystyki;
l) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
m) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
n) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji;

o) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;
p) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
q) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
r) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
s) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
t) 88.99.Z. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
u) 90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza;
v) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
w) 94.99.Z. działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
3. Decyzja w zakresie rozmiarów i przedmiotu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej zostanie podjęta
przez Zarząd Fundacji w ścisłym powiązaniu z obranymi i osiąganymi przez Fundację celami statutowymi, w taki
sposób, aby przedmiot oraz zakres tej działalności pełnił wyłącznie funkcję służebną wobec zasadniczej działalności
Fundacji i nie przysłaniał naczelnej idei jej działania.
4. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej,
w miarę potrzeby i z uwzględnieniem postanowień statutu.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 (słownie: pięćset) złotych,
przekazanej przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym.
2. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy
lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału jako kapitał niepodzielny
oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną
na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.
3. Fundusz założycielski może zostać zwiększony przez fundatorów założycieli oraz nowych fundatorów Fundacji.
4. Fundusz statutowy może zostać powiększony także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.
Przychody Fundacji

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) majątku Fundacji;
c) dotacji i subwencji;

d) zbiórek i imprez publicznych;
e) odsetek;
f) dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów;
g) odpłatnej działalności statutowej;
h) prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§ 11.
Zarząd

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powołanych na czas nieokreślony.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje fundator.
4. Fundator może być Członkiem Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnioną funkcję.
6. Zarząd Fundacji może powołać inne organy, w tym w szczególności Radę Fundacji.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
a) śmierci;
b) złożenia pisemnej rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji na ręce Fundatora;
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;
d) odwołania z pełnionej funkcji przez Fundatora.
9. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich czynnościach.
10. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Członek Zarządu pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.
11. Zarząd wieloosobowy Fundacji składa się z Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Członków Zarządu.
12. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami,
tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań;
b) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
c) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa;
d) uchwalanie regulaminów;

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych
oraz działalności gospodarczej;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
i) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
14. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
16. W przypadku nie pobierania wynagrodzenia za pracę w Zarządzie Fundacji członkom Zarządu może przysługiwać
zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą.
17. W przypadku jednoosobowego zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie.
18. W przypadku wieloosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo każdy z
Członków Zarządu.

§ 12.
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji, o ile zostanie powołana, składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Członek Rady może zostać odwołany
w każdym czasie.
3. Rada Fundacji powoływana jest na 5-letnią kadencję. Każdy z członków Rady może być powołany ponownie do
składu Rady.
4. Rada spośród członków wybiera Przewodniczącego Rady.
5. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy,
na wniosek Zarządu lub Fundatora. Forma zwołania posiedzenia jest ustalana przez członków Rady jednomyślną
uchwałą, przy czym zaproszenia na posiedzenie powinno zostać zawsze przekazane
do każdego członka Rady.
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy
równowadze głosów przy głosowaniu, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
8. Do kompetencji Rady należy:
a) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań finansowych Fundacji, opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań
Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium
z działania;
b) nadzorowanie działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
c) prowadzenie pozostałych czynności z zakresu kontroli i nadzoru działalności Fundacji;
d) nadzór nad działalnością Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji w relacji z Zarządem.

9. Członkowie Rady nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni ani pozostawać w związku małżeńskim
lub wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.
10. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13.
Spotkania konsultacyjne

1. W sytuacji, gdy fundacja zatrudnia pracowników, którzy nie wchodzą w skład zarządu fundacji,
zarząd fundacji jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia
sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji
o działalności i sytuacji ekonomicznej fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione podlegają dyskusji
na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić osobom zatrudnionym informację
o wykorzystaniu tych wniosków.
3. Przedstawiciel osób zatrudnionych niebędących członkami zarządu posiada prawo głosu doradczego
na posiedzeniach zarządu.
4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, nie może być członkiem zarządu fundacji i jest wybierany bezwzględną
większością głosów podczas zebrania osób zatrudnionych, w którym bierze udział
co najmniej połowa osób zatrudnionych niebędących członkami fundacji.
5. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania konsultacji z
osobami zatrudnionymi określa regulamin przyjęty przez zarząd fundacji.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się w przypadku powołania rady pracowników na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(Dz. U. poz. 550, z 2008 r. poz. 584 i 778 oraz z 2009 r. poz. 805)

§ 14.
Zabrania się

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”
2. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

3. Zabranie się wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI

§ 15.

Procedura

  1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
  2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 16.

Właściwość organów

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
    lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
  3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych.
  4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony
    na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.